Η AP Dental Implants IKE φέρει πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, διασφαλίζοντας έτσι την ικανότητά της να παρέχει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών  μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής  ενός οργανωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Όλα τα προϊόντα ανταποκρίνονται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και φέρουν την σήμανση CE όπου αυτό προβλέπεται.

CERTIFICATE ENG AP DENTAL ISO 9001-1